Ultraczuły sensor na białko CRP


Niezwykle istotna rola, jaką krew odgrywa w organizmie oraz łatwość, z jaką może być pobierana do różnego rodzaju analiz sprawiły, iż badania jej składników nabrały wielkiego znaczenia w rozwoju biochemii ogólneji klinicznej. Jako związki chemiczne, których stwierdzenie w analizowanej próbce krwi, szerokie zastosowanie znalazły białka ostrej fazy (BOF) uwalniane przez wątrobę w wyniku reakcji na zakażenie organizmu. BOF są wykorzystywane gdy diagnostyka mikrobiologiczna jest utrudniona lub mało efektywna, a choroba podstawowa, ciąża lub leczenie, maskują objawy kliniczne lub laboratoryjne.

Jednym z takich wskaźników znajdujących się w osoczu krwi jest białko CRP, którego wzrost stężenia często poprzedza zakażenie
wyraźne objawy kliniczne. U ludzi zdrowych, wartość tego białka mierzonawe krwi nie powinna przekraczać 5mg/l. Ciągły monitoring poziomu CRP u pacjentów po operacjach może pokazywać prawidłowy przebieg procesu zdrowienia lub wskazywać na komplikacje. Pomiar zmian stężenia CRP dostarcza informacji jak ostryi poważny jest toczący się proces chorobowy, szacuje prawdopodobieństwowystąpienia komplikacji.

Preparatyka polimeru z użyciem technologii molekularnego drukowania, uogólniając, polega na tym, iż do mieszaniny polimeryzującej dodatkowo wprowadzono wzorzec. Oddziaływania niekowalencyjne między składnikami mieszaniny polimeryzującej powodują powstawanie złożonej struktury supramolekularnej, która następnie jest polimeryzowana. W kolejnym etapie po usunięciu wzorca poprzez ekstrakcję/wypłukanie z otrzymanego usieciowanego polimeru, otrzymamy puste miejsce (trójwymiarową wnękę) która jest gotowa przyjąć do wnętrza właśnie tą cząsteczkę-wzorzec.Priorytet w adsorpcji cząsteczki wzorca w stosunku do innych cząsteczek wynika z preferencji pod względem rozmiaru i kształtu obiektu oraz rozkładu grup funkcyjnych wewnątrz pustego miejsca.  Dla uzyskania śladów większych obiektów jak białka lub mikroorganizmy stosuje się technikę powierzchniowego molekularnego drukowania. Taki polimer, odgrywa zasadniczą rolę w budowie całego sensora.

Proponowany w ramach tego projektu biosensor to urządzenie rozpoznające selektywnie białko, pozwalające określić stężenia białka w ciąguokoło 20 min. Wstępne próby wykazały, że otrzymany sensor może określić
ilości rzędu 10ug i mniejsze.

Dodaj komentarz