Regulamin DKN NANO


Postanowienia Ogólne

§1

1. Doktoranckie Koło Naukowe NANO zwane dalej Kołem, działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (D.U. nr 164 poz. 1365, późniejszymi zmianami) i postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2

1. Siedzibą Koła jest Instytut Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116.

§3

1. Koło jest organizacją apolityczną i nie prowadzi działalności zarobkowej.

§4

1. Logo Doktoranckiego Koła Naukowego NANO jest rysunek przedstawiający człowieka trzymającego atom węgla, który porusza się po siatce grafenu, wypełnionej napisem „DKN NANO”.

2. Oficjalne dokumenty Koła przygotowane są na papierze o specjalnym wzorze, zgodnym z Systemem Indentyfikacji Wizualnej PŁ.

 

Cele i ich realizacji

§5

1. Celami Koła są:

a. popularyzacja wiedzy z zakresu nanotechnolgii, nanonauki oraz nauk pokrewnych,
b. pomoc studentom w poszerzaniu ich zaintreresowań w zakresie zastosowań nanotechnologii,
c. promowanie osiągnięć Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej,
d. kształtowanie postaw prospołecznych.

§6

1. Cele Koła realizowane są poprzez:

a. prowadzenie przez członków Koła indywidualnych lub zespołowych prac naukowo badawczych z zakresu działalności Koła,
b. referaty wygłaszane przez członków Koła oraz zapraszonych gości na forum Koła,
c. seminaria organizowane we współpracy z innymi kołami naukowymi, przedstawicielami nauki i przemysłu,
d. organizację i udział w warsztatach, konferencjach i szkołach naukowych,
e. wizyty członków Koła w jednostkach naukowych i zakładach przemysłowych, innych instytucjach o profilu związanym z działalnością Koła oraz w szkołach,
f. organizację i aktywny udział w targach edukacyjnych oraz imprezach popularyzujących naukę,
g. organizację imprez intregracyjnych.

 

Przynależność do Koła

§7

1. Członkiem Koła może zostać każda osoba posiadająca status doktoranta w Politechnice Łódzkiej.

2. Warunkiem przynależności do Koła jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz jej akceptacja przez Zarząd.

3. Sympatykiem Koła może zostać osoba nie będąca doktorantem Politechniki Łódzkiej.

4. Członek Koła odbywający staż, praktyki, semestr mobilny lub podobną działalność dydaktyczno-naukową w innej jednostce naukowo-badawczej niż Politechnika Łódzka, na czas tej działalności uzyskuje status Sympatyka Koła.

Prawa i obowiązki

§8

1. Członkowie oraz Sympatycy Koła mają prawo:

a. wnioskować w sprawach statutowej działalności Koła podczas Walnych Zgromadzeń Koła,
b. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło,
c. uzyskiwać informacje na temat działalności Zarządu.

2. W szczególności, członkowie Koła, będący studentami Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej mają prawo:

a. korzystać z funduszy Koła,
b. otrzymywać wsparcie finansowe na projekty i wyjazdy naukowe.

3. Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła. Sympatycy nie posiadają praw wyborczych.

§9

1. Obowiązkiem Członków oraz Sympatyków Koła jest:

a. uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła
b. uczestniczenie w pracach i spotkaniach Koła,
c. dbanie o dobry wizerunek Koła,
d. przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Koła.

§10

1. Członkostwo Koła oraz Członkostwo Sympatyka Koła ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Koła,
b. utraty praw doktoranckich,
c. wykluczenia w przypadku stwierdzenia
* popełnienia czynu uwłaczającego godności studenckiej,
* naruszenia Regulaminu, nieprzestrzegania uchwał Zarządu Koła oraz działanie na szkodę Koła,
* nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Koła przez okres kolejnych dwóch miesięcy lub łącznie czterech miesięcy w roku akademickim.

2. Weryfikacja aktywności Członków oraz Sympatyków Koła przeprowadzana jest z końcem każdego semestru akademickiego przez Zarząd Koła.

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd podając przyczyny wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty wystosowania stosownego zawiadomienia.

4. Zawiadomienia o ustaniu członkostwa dokonuje się drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji.

5. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z osobą zainteresowaną, ustanie członkostwa zachodzi w trybie natychmiastowym.

Zebrania

§11

1. Zebrania Członków oraz Sympatyków Koła odbywają się w terminach ustalonych przez Zarząd Koła.

2. Zebrania Zarządu Koła odbywają się w terminach uzgodnionych przez Zarząd Koła.

3. O zebraniach członkowie Koła powiadamiani są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Walne Zgromadzenie

§12

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, w którego skład wchodzą wszyscy Członkowie oraz Sympatycy Koła.

2. Przynajmniej raz w roku akademickim musi odbyć się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowane są dotychczasowe wyniki pracy Koła, ustalony jest plan działalności Koła na następny rok akademicki oraz wybierany jest nowy Zarząd Koła.

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła musi zostać zwołane z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§13

1. Na każdym posiedzeniu Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego, który prowadzi jego obrady, oraz sekretarza, który sporządza protokół obrad.

2. Walne Zgromadzenie wybiera oraz odwołuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków Koła.

§14

1. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

2. Dla ważności posiedzeń wymagane jest kworum, które stanowi więcej niż połowa uprawnionych do głosowania członków.

3. W przypadku stwierdzenia braku kworum przewodniczący wyznacza posiedzenie w drugim z ogłoszonych terminów, na którym nie obowiązuje powyższy wymóg kworum.

Zarząd i jego kompetencje

§15

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, drogą uchwały.

3. Zarząd ma prawo podejmowania decyzji w sprawach finansowych Koła.

4. Koło jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa lub Wiceprezesa a także poprzez osoby przez nich upoważnione.

5. Członkowie Zarządu mogą, z ważnych przyczyn losowych, delegować swoje funkcje na innych Członków Zarządu, bądź w uzasadnionych przypadkach, Członków Koła.

6. Członkiem Zarządu może zostać jedynie członek Koła.

7. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes z inicjatywy własnej, na wniosek dwóch członków Zarządu,  co najmniej 20% członków Koła, bądź co najmniej 1 opiekuna Koła.

8. Prezes, może powołać grupę roboczą dla zespołowego wykonania zleconego zadania. Prezes wyznacza lidera dla każdej Grupy Roboczej. Grupa robocza ma obowiązek składania sprawozdania z działalności przed Zarządem Koła.

9. Zarząd, drogą uchwały, może powołać stałą grupę roboczą, zwaną dalej Sekcją, do realizacji określonej działalności statutowej. Prezes wyznacza przewodniczącego dla każdej Sekcji. Sekcja ma obowiązek składania sprawozdania z działalności przed Walnym Zgromadzeniem.

10. Zarząd, drogą uchwały, zatwierdza Grupy Badawcze, których celem jest praktyczna i teoretyczna praca naukowa. Grupa Badawcza powstaje po:
a. wybraniu tematu działalności Grupy,
b. przedłożeniu Zarządowi Koła wniosku w postaci Karty Projektu Naukowego,
c. pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd.

11. Ewidencję Projektów Koła prowadzi Sekretarz.

§16

1. Do obowiązków Zarządu Koła należy:

a. określanie zadań i nadzorowanie ich realizacji w danym roku akademickim,
b. podejmowanie decyzji związanych z finansami oraz majątkiem Koła,
c. zatwierdzanie przyjęcia nowych Członków
d. zatwierdzanie powstania nowych Grup Roboczych, Sekcji oraz Grup Badawczych.

2. W szczególności, zadaniem Prezesa Koła jest:

a. koordynacja bieżącej działalności Koła i prac Zarządu,
b. reprezentowanie Koła na zewnątrz.

3. W szczególności, zadaniem Wiceprezesa Koła jest:

a. wsparcie Prezesa w jego działaniach,
b. reprezentowanie Koła na zewnątrz.

4. W szczególności, zadaniem Sekretarza Koła jest:

a. prowadzenie ewidencji referatów,
b. przygotowanie sprawozdań ze spotkań i wyjazdów,
c. prowadzenie ewidencji Członków Koła,
d. prowadzenie dokumentacji z działalności Koła.

5. W szczególności, zadaniem Skarbnika Koła jest:

a. prowadzenie spraw finansowych Koła,
b. przygotowanie sprawozdań finansowych.

§17

1. Zarząd Koła nie rzadziej niż raz w roku przedkłada Dziekanowi i Radzie Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej sprawozdanie z działalności i rozliczenie z otrzymanych od Wydziału Chemicznego środków materialnych.

§18

1. Kadencja Zarządu trwa rok, rozpoczyna się z pierwszym dniem roku akademickiego i upływa wraz z ostatnim dniem roku akademickiego.

§19

1. Nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Zarządu, Prezes zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowego Zarządu Koła oraz złożenia sprawozdania z działalności Zarządu, które przyjmuje i zatwierdza Walne Zgromadzenie.

2. W przypadku nie zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w pkt. 1 §20, prawo do zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia przysługuje 20% członków Koła, co najmniej dwóm członkom Zarządu, bądź opiekunom Koła.

§20

1. Zmiany Statutu Koła dokonuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków, na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, co najmniej 20% członków Koła, bądź co najmniej 1 opiekuna Koła.

Opiekunowie Koła

§21

1. Opiekunem Koła może zostać nauczyciel akademicki, którego kandydaturę zaakceptuje drogą uchwały, Zarząd Koła oraz Dziekan Wydziału Chemicznego. Minimalna liczba opiekunów Koła wynosi 1, a maksymalna liczba opiekunów Koła wynosi 3.

§22

1. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Koła oraz Dziekana Wydziału Chemicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 205 ust. 5 ustawy z 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym.

§23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy uczelni, regulamin studiów oraz wewnętrzne uchwały Koła.

§24

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Władze Uczelni.